Axudas para accións silvícolas

 • Resumen

  Esta orde ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, en réxime de concorrencia competitiva (procedemento MR605A), a través de dúas liñas de axuda.

 • Finalidade / Obxectivo

  Esta orde ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, en réxime de concorrencia competitiva (procedemento MR605A), a través de dúas liñas de axuda.

 • Tipos de apoio

  As dúas liñas de axuda obxecto de subvención son as seguintes:

  a) Liña I (medida Feader 8.3): axudas para realizar tratamentos silvícolas (prácticas preventivas, de carácter local e a pequena escala, que permitan crear descontinuidades verticais e horizontais da cuberta vexetal e o control selectivo de combustible, como son rozas, desmestas, rareos e podas) coa finalidade de prevención de incendios.

  b) Liña II (medida Feader 8.5): axudas para realizar tratamentos silvícolas (rareos, desmestas, podas, cortas de formación, rozas, etc.) e plantacións puntuais de determinadas árbores, directamente vinculadas ao incremento dos valores ecolóxicos dos bosques que non teñan carácter produtivo.

 • Beneficiarios potenciais

  1. Os beneficiarios serán persoas físicas ou xurídicas que sexan titulares dos terreos obxecto de axuda, entendendo por titulares tanto propietarios como arrendatarios ou xestores; non se admite a cesión por parte do propietario do terreo a un terceiro.

  2. Das axudas previstas nesta orde serán beneficiarios as sociedades de fomento forestal (Sofor), os propietarios particulares de forma individual, as asociacións e agrupacións de propietarios particulares formalmente constituídas e inscritas no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia, as cooperativas agrarias, os pro indivisos, os montes de varas, abertais, de voces, de vocerío e fabeo, as comunidades de bens, as entidades locais, outras persoas xurídicas e as comunidades de montes veciñais en man común (en diante, CMVMC), que cumpran o establecido no punto 1.

 • Requisitos

  1. Superficie mínima:

  a) Para todos os solicitantes, con excepción das Sofor e dos propietarios particulares de xeito individual, a superficie mínima de actuación por solicitude será de 3 hectáreas en couto redondo. Admitirase máis dun couto redondo.

  b) Para propietarios particulares de xeito individual a superficie de actuación mínima por solicitude será de 1 hectárea nun único couto redondo.

  c) No caso das Sofor, a superficie mínima de actuación será de 3 hectáreas.

 • Inversións ou gastos computables

  1. Os tipos de actuacións subvencionables son os seguintes:

  a) Liña I (axudas para realización de tratamentos silvícolas preventivos de incendios forestais):

  1º. Rareos en masas estables de coníferas con diámetro normal medio da masa antes da actuación inferior a 15 cm e cunha densidade inicial de 2.000 pés/ha ou superior:

  – Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio da masa antes da actuación inferior a 15 cm, que acadan unha densidade final entre 800 e 1.200 pés/ha. No caso das masas de Pinus sylvestris L., as densidades máximas desta epígrafe poderanse incrementar nun 20 %.

  – Trituración dos restos, picadura ou extracción para o seu aproveitamento como biomasa; porén, non se poderá solicitar a trituración dos restos, a picadura nin a extracción para o seu aproveitamento como biomasa no caso de que o rareo se realice totalmente de forma sistemática e mecanizada, salvo que os restos que se obteñan despois do tratamento permitan o seu aproveitamento como biomasa.

  2º. Rozas e podas en masas de coníferas, dirixidas á creación de descontinuidade tanto horizontal como vertical en masas de coníferas:

  – Roza: despois do tratamento, a totalidade da superficie de actuación deberá estar rozada e altura do mato despois da roza non pode superar os 10 cm de altura.

  – Podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 metros e máxima 4 metros e cunha densidade final máxima da masa despois de realizar os traballos de 1.200 pés/ha. Esta actuación é compatible con podas naturais e podas realizadas con anterioridade en masas onde se tivese realizado un realce co obxectivo de guiar o desenvolvemento normal da árbore e limitado aos primeiros verticilos. No caso das masas de Pinus sylvestris L., as densidades máximas desta epígrafe poderanse incrementar nun 20 %.

  – Trituración de restos de poda, picadura ou extracción para o seu aproveitamento como biomasa.

  – Dentro desta epígrafe terá que solicitarse obrigatoriamente a poda, e poderanse solicitar sobre a mesma superficie as rozas, sempre que a altura do mato a faga necesaria.

  b) Liña II (axudas para tratamentos silvícolas –rareos, desmestas, podas, cortas de formación, rozas, etc. e plantacións puntuais de determinadas árbores, directamente vinculados ao incremento dos valores ecolóxicos dos bosques). Ao ser esta liña de axudas unha medida con obxectivos ambientais e non produtivos, as actuacións elixibles que se detallan a continuación non conducirán a un aumento significativo no valor ou na rendibilidade da explotación forestal:

  1º. Tratamentos silvícolas en masas de frondosas caducifolias, sobreiras e aciñeiras con diámetro normal medio da masa inferior aos 20 cm, considerando como tales aquelas cun mínimo dun 80 % de superficie ocupada por frondosas caducifolias, sobreiras e aciñeiras, e cunha densidade mínima destas de 400 pés/ha e altura media superior a 1,5 m:

  – Roza.

  – Formación de guías en que se manifeste nitidamente a dominancia apical e/ou poda ata 1/3 da altura como mínimo.

  – Selección de abrochos.

  – Rareos.

  – Dentro desta epígrafe poderanse solicitar e acumular as súas accións sobre unha mesma superficie sempre que o importe por hectárea non supere os 2.212 euros.

  2º. Rexeneración e/ou mellora de soutos de castiñeiros cunha densidade mínima de 100 pés/ha:

  – Rozas.

  – Podas.

  – Tratamentos fitosanitarios para a conservación e mellora dos soutos.

  – Aumento da densidade dos soutos mediante a plantación de castiñeiro resistente á tinta.

  – Dentro deste punto, poderán solicitarse e acumularse diferentes actuacións sobre unha mesma superficie sempre que o importe por hectárea non supere os 1.544 euros.

 • Cuantía da axuda

  A intensidade da axuda para estas actuacións será do 100 %, e calcularase sobre o custo real do investimento determinado no correspondente proxecto técnico e tendo en conta o anexo VIII en que figura o cadro de importes máximos subvencionables por cada tipo de actuación.

 • Prazo de presentación

  O prazo de presentación de solicitudes será trinta días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde (08/01/2018).

 • Incompatibbilidades

  1. O disposto nesta orde será de aplicación para todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, con exclusión:

  a) Dos bosques ou doutras superficies forestais que sexan propiedade da Administración central ou autonómica.

  b) Dos bosques e outras superficies forestais propiedade da Coroa.

  c) Dos bosques que pertenzan a empresas públicas.

  d) Dos bosques propiedade de persoas xurídicas, cando polo menos o 50 % do seu capital pertenza a algunha das institucións anteriormente citadas.

  e) Das superficies que figuren nas zonas densamente poboadas dos 7 municipios correspondentes coas maiores cidades de Galicia, segundo o establecido no PDR de Galicia 2014-2020, así como naquelas parroquias que, estando en concellos non considerados como urbanos, si teñen parroquias que teñen esas característica (https://www.ige.eu/estatico/estat.jsp?ruta=html/gl/rural-urbano/MapaParroquiasGrao2016.htm).

  f) Dos terreos cun proceso iniciado de expropiación forzosa.

  g) Dos hábitats definidos como prioritarios pola Directiva 92/43/CEE.

 • Referencia lexislativa

  ORDE do 12 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.

  EXTRACTO de la Orden de 12 de diciembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para acciones silvícolas de prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y para el incremento de la capacidad de adaptación y del valor ambiental de los ecosistemas forestales, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2018.